Copyright © 2009-2013 All rights reserved
Voor in en om uw huis
Welkom bij klusbedrijf P. Sluijs
Algemene voorwaarden P. Sluijs

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. P. Sluijs: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: P. Sluijs gevestigd aan de Ridder Arnoud van
Amstelstraat 18 te Polsbroek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 24449032;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie P. Sluijs goederen levert en/of
werkzaamheden verricht, dan wel met wie P. Sluijs een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen P. Sluijs en de klant.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen P. Sluijs en de
klant waarop P. Sluijs deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met P. Sluijs, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. P. Sluijs en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan  P.
Sluijs opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop P. Sluijs haar
aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen
slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door P. Sluijs gemaakte kosten zullen worden
doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, is P. Sluijs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht P. Sluijs niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en
tekeningen binden P. Sluijs niet.
3.8 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of
medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden goederen.
Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen,
afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische
en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten P. Sluijs niet tot enige vergoeding
en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. P. Sluijs zal de klant zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien P. Sluijs bij eventuele nabestellingen en/of wijziging van de overeenkomst
nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken,
kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.
4.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal P. Sluijs de klant hierover van tevoren inlichten.
4.5 In afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel zal P. Sluijs geen meerkosten in rekening
brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan  P.
Sluijs kunnen worden toegerekend.
Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door P. Sluijs aan de klant verstrekte
gegevens betreft, verblijft bij P. Sluijs. Het is aan de klant niet toegestaan om dergelijke
gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
5.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door P. Sluijs wordt
verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van  P.
Sluijs onverwijld door de klant te worden geretourneerd.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 P. Sluijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  P.
Sluijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 Voor zover daarop van toepassing aanvaardt P. Sluijs een aan haar gegeven opdracht
onder het voorbehoud dat de met betrekking daarop vereiste vergunningen, ontheffingen,
toewijzingen, etc., tijdig, dat wil zeggen voordat er door P. Sluijs begonnen dient te worden
met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.
6.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan  P.
Sluijs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
Artikel 7 Verplichtingen van de klant
7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan P. Sluijs aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan P. Sluijs worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan P. Sluijs zijn verstrekt,
heeft P. Sluijs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te
brengen.
7.2 De klant dient ervoor zorg te dragen dat P. Sluijs tijdig, dat wil zeggen voordat er door
P. Sluijs begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden,
de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen,
etc.;
b. de locatie waar P. Sluijs werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel
ontruimd zal moeten zijn;
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van de bouwmaterialen en
werktuigen etc., alles op aanwijzing van P. Sluijs;
d. water en elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk
nodig zijn;
e. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of
onder de locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen etc.
7.3 De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel om niet aan P. Sluijs ter beschikking.
7.4 De klant dient P. Sluijs op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot
de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
7.5 De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die
niet tot het werk van P. Sluijs of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo
tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door P. Sluijs uit te voeren werk daardoor geen
vertraging ondervindt.
7.6 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot
de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant
verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant
hiervoor aansprakelijk.
7.7 Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van
de door P. Sluijs in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de klant
jegens P. Sluijs aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
7.8 Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan
P. Sluijs de door haar te leveren goederen met toebehoren heeft vervaardigd, niet
overeenkomen met de werkelijke afmetingen, rekening houdend met de in de overeenkomst of de
opdrachtbevestiging opgenomen tolerantie, heeft P. Sluijs recht op betaling door de klant
van alle kosten van de aanpassing van de door P. Sluijs te leveren goederen. Indien
aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant P. Sluijs alle door haar ter zake
gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval
zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
7.9 De klant staat P. Sluijs toe naams aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het
werk aan te brengen.
7.10 De klant vrijwaart P. Sluijs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
7.11 De klant is verplicht het door P. Sluijs geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de
instructies.
Artikel 8 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
8.1 Indien P. Sluijs aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 8 dagen na de
oplevering in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
8.2 Indien de klant, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met
de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft P. Sluijs het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.
Artikel 9 Bouwmaterialen
9.1 P. Sluijs zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren
en te verwerken bouwmaterialen aangaat, gebruik maken van bouwmaterialen in de normaal
gangbare handelskwaliteit.
9.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een bouwmateriaal, welke dan ook, zal door de klant
geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend
geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het
desbetreffende bouwmateriaal.
9.3 Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de klant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf
het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar
buiten de normale werktijden onder toezicht van de klant verblijven.
Artikel 10 Garantie
10.1 Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde
zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van
levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht P. Sluijs zich die zaken - naar haar keuze -
kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
10.2 Indien op het geleverde product dan wel op de verrichte werkzaamheden een garantie wordt
gegeven, wordt dit schriftelijk met de klant overeengekomen.
10.3 Op van derden betrokken materialen of goederen wordt door P. Sluijs niet meer
garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
10.4 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
10.5 De klant is verplicht zo spoedig mogelijk na de constatering van een gebrek P. Sluijs
daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.
.
Artikel 11 Annuleringen
In het geval dat de klant een aan P. Sluijs gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds
door P. Sluijs in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.
Artikel 12 Leveringstermijnen
12.1 De door P. Sluijs opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
12.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of
oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan P. Sluijs slechts een verwijt worden
gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
12.3 In het geval dat een door P. Sluijs met de klant overeengekomen leveringstermijn
wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan
haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder
omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd
met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Artikel 13 Oplevering
13.1 Een door P. Sluijs uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door  P.
Sluijs aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het
betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk,
dan wel project, in gebruik heeft genomen.
13.2 De klant wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan,
en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan P. Sluijs te melden.
13.3 Na melding zoals verwoord in lid 2 van dit artikel is P. Sluijs verplicht om het gebrek te
verhelpen, onverminderd het recht van P. Sluijs om zich te beroepen op overmacht.
13.4 De klant is verplicht P. Sluijs de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.
13.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal P. Sluijs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze
algemene voorwaarden.
Artikel 14 Prijswijzigingen
Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt
binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de klant die een particulier is
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
- P. Sluijs alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag uit te voeren;
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op P. Sluijs rustende verplichting
ingevolge de wet.
Artikel 15 Betalingen
15.1 Indien het factuurbedrag hoger is dan € 2.000,- incl. BTW, dient de klant een aanbetaling te doen
van 30% van het factuurbedrag.
15.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door  P.
Sluijs aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
15.3 Indien betaling van het factuurbedrag niet binnen 14 dagen is verricht, zal P. Sluijs de
op dat moment geldende wettelijke rente in rekening brengen tot het moment van voldoening van het
volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering
te voldoen, kan P. Sluijs de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het
dan verschuldigde totale factuurbedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
15.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van P. Sluijs op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 16 Aansprakelijkheid en verjaring
16.1 P. Sluijs kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door
of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
16.2 P. Sluijs is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van
goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten
door de klant voor de aanvang van de door P. Sluijs te verrichten werkzaamheden.
16.3 P. Sluijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  P.
Sluijs is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor P. Sluijs kenbaar behoorde te zijn.
16.4 Indien P. Sluijs materiaal of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt
P. Sluijs geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de gebruiker, aan
wie het materiaal en/of gereedschap is uitgeleend.
16.5 De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen
en machines e.d. die P. Sluijs tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft
opgeslagen.
16.6 P. Sluijs is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door  P.
Sluijs geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de
gebruiksaanwijzing.
16.7 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door P. Sluijs geleverde,
sluit P. Sluijs iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele
(gevolg)schade.
16.8 P. Sluijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van
P. Sluijs in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
16.9 P. Sluijs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.10 Indien P. Sluijs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van P. Sluijs beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van
P. Sluijs gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of
de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van P. Sluijs
beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van P. Sluijs of haar
ondergeschikten.
16.12 Alle aanspraken jegens P. Sluijs die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij
P. Sluijs zijn ingediend, vervallen door verjaring.
Artikel 17 Overmacht
17.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van P. Sluijs liggen, dan wel niet aan
haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar
weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van
overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen,
oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen,
verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren
van goederen aan P. Sluijs door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden,
storingen en ongevallen in het bedrijf van P. Sluijs of van haar leverancier; het verbranden
van middelen van vervoer van P. Sluijs of haar leverancier, het optreden van storingen
daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door
de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
17.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal
P. Sluijs niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct
of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot
levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de
omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal
blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een
zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel
P. Sluijs als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen
bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
17.3 Voor zover P. Sluijs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is P. Sluijs
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De
klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.
Artikel 18 Ontbinding
18.1 P. Sluijs is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen
uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
18.2 Voorts is P. Sluijs bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.3 P. Sluijs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst P. Sluijs
omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
18.4 P. Sluijs is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van
betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een
verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen,
overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een
bewindvoerder of curator wordt benoemd.
Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud.
19.1 Alle door P. Sluijs geleverde goederen blijven eigendom van P. Sluijs
totdat de klant alle verplichtingen uit de met P. Sluijs gesloten overeenkomst is
nagekomen.
19.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren noch te verkopen.
19.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht P. Sluijs zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak P. Sluijs
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en P. Sluijs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is P. Sluijs niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van
de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 21 Slotbepalingen
21.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de
gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3 Op elke overeenkomst tussen P. Sluijs en de klant is Nederlands recht van
toepassing.
21.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en P. Sluijs worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar P. Sluijs gevestigd is.
Indien P. Sluijs een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant die een particulier is de
mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.